fbpx

יש אופק לשולמן.

קהילת אשראי

התשובה לבנקים.

מעל ל 30% משרותי הבנקאות בעולם, הם קואופרטיבים ואגודות אשראי.

שולמנים יקרים מוזמנים לרכוש מניית חברות ולהיות הבעלים של אגודת האשראי בעצמכם!

קהילת אשראי בשלושה צעדים

השקעה בהלוואות עמיתים

צפי של 4-4.5% תשואה לשנה, על פי נתוני העבר. ללא תקופת מינימום, ללא קנסות יציאה, עם שליטה במידת הסיכון, אפיק השקעה בעל סיכון, והטבת מיסוי מופחת על הרווח 15% הלוואה למספר רב של לווים בפלטפורמה אינטרנטית (P2P) כדי להפחית את הסיכון.

קבלת הלוואה

ריבית קבועה עד 50,000 ש”ח לשנה, לאחר בדיקת יכולת החזר. לא כולל דמי תפעול והקמה חד-פעמיים. עד ל-5 שנים. ללא הצמדה, ללא קנס בפירעון מוקדם. מתן ההלוואה הינו בהתאם לגיוס המקורות. אי עמידה בפרעון הלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קרן שולמן לקהילה

קרן המבוססת על תרומות, שתאפשר הלוואות ללא ריבית לשולמנים בקשיים או אספקת מזון למשפחות נזקקות כפוף לבחינת ועדת הקרן.

שירותים עתידיים

קופת חיסכון
פקדונות שקליים
כרטיסי חיוב
ללא עמלות מיותרות
ניהול חשבון עו”ש
משכנתאות
פעילות דיגיטלית מלאה.

שירותים עתידיים: קופת חיסכון • פקדונות שקליים • כרטיסי חיוב • ללא עמלות מיותרות
ניהול חשבון עו”ש • משכנתאות • פעילות דיגיטלית מלאה.

הרשמה לרכישת מניית חברות

קהילת האשראי והשירותים ניתנים במסגרת שיתוף פעולה עם אופק אגודת אשראי, ובהתאם לאמור באתר אופק.

בשיתוף

לכל שאלה ובקשה התקשרו והשאירו הודעה מוקלטת לפי תחומי הפעילות: 077-8066-070

מייל שולמן: anishulman@gmail.com